Odsłony: 5031

Ogólne postanowienia

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w portalu: www.pulsstory.com (zwanym dalej: Portalem).
 2. Podmiotem prowadzącym Portal jest firma T.A.B. Bartosz Witczak z siedzibą ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, REGON: 634524181 (dalej: Administrator)
 3. Celem Portalu jest promocja zdrowego i sportowego trybu życia. Portal nie ma charakteru medycznego. Jakiekolwiek informacje zamieszczone na portalu nie mogą być traktowane jako porada medyczna.
 4. Użytkownikiem Portalu jest osoba, która założyła konto w Portalu. Dopuszczalne jest założenie konta za pośrednictwem innego portalu.
 5. Portal nie jest przeznaczony do umieszczania w nim informacji na temat zdrowia Użytkowników, w szczególności wyników badań lekarskich i treści porad lekarskich.
 6. Użytkownik Portalu, zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 7. Założenie Konta jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz akceptacji klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Założenie konta na Portalu przez osobę małoletnią jest możliwe jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Podmioty, które zawarły z Portalem umowę i świadczą usługi wykorzystując narzędzia dostępne w Portalu, zwane są w niniejszym Regulaminie Partnerami Biznesowymi.
 10. Partnerem Biznesowym może zostać: klub (sportowy, fitness), organizator (imprez sportowych, szkoleń, akcji społecznych, itp.), trener, dietetyk, producent sprzętu sportowego.
 11. Użytkownik Portalu może w każdej chwili zrezygnować z usług oferowanych przez Portal, zgłoszenie takiej rezygnacji należy przesłać do administratora Portalu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma T.A.B. Bartosz Witczak z siedzibą ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, REGON: 634524181, wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2009-02-18 o numerze 2701, adres zamieszkania os. Wyzwolenia 11, 62-045 Pniewy.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu:
  1. zapewnienia obsługi Użytkownika w szczególności prawidłowego dostępu do konta i zarządzania kontem;
  2. zapewnienia Użytkownikowi możliwości gromadzenia i przetwarzania wprowadzonych przez siebie danych;
  3. udostępniania usług przez Partnerów Biznesowych;
  4. prowadzenia marketingu Administratora Portalu i jego Partnerów Biznesowych.
 3. Administrator może zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez Portal, dzieląc się nimi z innymi podmiotami a zwłaszcza Partnerami Biznesowymi i podmiotami prowadzącymi badania naukowe w obszarze zdrowia i kultury fizycznej. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników.
 4. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 5. Użytkownik Portalu może w każdym czasie zmieniać, poprawiać i usuwać dotyczące go dane z wyjątkiem następujących danych : nick, adres e-mail (wymaganych do prawidłowej rejestracji na Portalu). Usunięcie lub zmiana tych danych możliwa jest w każdym czasie za pośrednictwem Administratora, zgłoszenie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie rezygnacji z usług Portalu, traktowane jest jako żądanie usunięcia całości danych, chyba że Użytkownik wyraźnie zastrzegł inaczej.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma wgląd w swoje dane osobowe.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych niezbędnych do utworzenia i prawidłowej obsługi konta, jest warunkiem korzystania z Portalu.
 8. Użytkownik może udostępnić swoje dane innym Użytkownikom lub Partnerom Biznesowym. Udostępnienie może zostać wycofane przez Użytkownika w każdym momencie.
 9. Użytkownik przystępując do oferty wybranego Partnera Biznesowego zgadza się na przekazanie Partnerowi Biznesowemu danych osobowych niezbędnych do zrealizowania wybranej przez Użytkownika oferty.
 10. Przystąpienie do oferty wybranego Partnera Biznesowego polega na dobrowolnym zapisaniu się do obszaru usług portalu, który zarządzany jest przez Partnera Biznesowego.
 11. Rezygnacja z oferty Partnera Biznesowego jest równoznaczna z odwołaniem zgody na przekazywanie mu danych osobowych.
 12. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapewnia środki techniczne i organizacyjne przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Korzystanie z Portalu

 1. Użytkownik może korzystać z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązujących prawem.
 2. Użytkownikiem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat) lub osoba niepełnoletnia, po wcześniejszym wyrażeniu przez rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administrator nie kontroluje sposobu świadczenia usług i jakości usług świadczonych przez Partnerów Biznesowych i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Usługi Partnerów Biznesowych w żadnym przypadku nie są świadczone w imieniu Administratora.
 4. Użytkownik potwierdza, że ma świadomość, że dane generowane przez sporttestery mają ograniczoną poprawność, dokładność i niezawodność oraz nie mają waloru danych o charakterze medycznym. Użytkownik dokonuje wyboru sporttestera na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Zabronione jest:
  1. podszywanie się pod inne osoby lub wskazywanie fałszywej przynależności
  2. umieszczanie na Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc lub hazard, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzące nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;
  3. umieszczanie na Portalu treści naruszających dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich;
  4. zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Portalu.

Prawa autorskie

 1. Zawartość serwisu z wyjątkiem treści tworzonych przez Użytkowników, stanowi przedmiot praw autorskich Administratora i/lub Partnerów Biznesowych Portalu i jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego, a w odniesieniu do znaków towarowych, także przez prawa wynikające z ich rejestracji. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie utworów umieszczonych na Portalu, bez zgody Administratora lub uprawnionego Partnera Biznesowego. W szczególności dotyczy to kopiowania w całości lub w części oraz naśladownictwa itp.
 2. Z zastrzeżeniem praw Partnerów Biznesowych, Administrator jest wyłącznie uprawniony do wszystkich praw autorskich Portalu, w tym jego ulepszeń, aktualizacji i wszelkich jego elementów w tym: oprogramowania, zdjęć, tekstów, grafik, ilustracji, dźwięków, logo, patentów, znaków towarowych, i wszelkich innych praw własności intelektualnej.

Usługi Portalu

 1. Portal udostępnia Użytkownikom możliwość: prowadzenia dziennika aktywności (treningi, udział w zawodach), przeglądania historii wyników, statystyk, rankingów, wyznaczania celów, sprawdzania ofert klubów, organizatorów, dołączanie do wydarzeń, korzystania z porad trenerskich, itp.
 2. Część funkcjonalności Portalu dostępna jest tylko dla Użytkowników, których konta zostały założone w ramach współpracy z Partnerami Biznesowymi.
 3. Użytkownik ma świadomość, rozumie i zgadza się, że Administrator nie prowadzi żadnej kontroli fizycznej aktywności Użytkownika i sposobu realizacji przyjętych przez niego celów treningowych. W związku z tym Administrator nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za efekty treningów Użytkownika, realizację przyjętych celów treningowych oraz konsekwencje zdrowotne.
 4. Portal nie prowadzi poradnictwa medycznego. Użytkownik ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Użytkownik ma świadomość, że w związku ze zmianami w aktywności fizycznej lub intensywną aktywnością fizyczną, może być wskazane lub niezbędne skonsultowanie się z lekarzem.
 5. W Portalu dostępne są informacje o Partnerach Biznesowych, ich stronach www, produktach oraz usługach. Portal nie odpowiada za materiały umieszczane przez Partnerów Biznesowych w szczególności ich dostępność, treść i formę. Portal w żadnym przypadku nie odpowiada za jakość towarów i usług Partnerów Biznesowych, o których reklamy i informacje są umieszczane na Portalu.
 6. W dowolnej chwili Administrator Portalu może zawiesić lub zlikwidować konto Użytkownika albo odebrać możliwość korzystania przez Użytkownika z konta w następujących przypadkach:
  1. użytkownik narusza niniejszy Regulamin;
  2. jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących dokonane przez należycie umocowane władze lub organy;
  3. użytkownik w przeciągu 1 roku nie korzystał z konta.

Odpowiedzialność

 1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić dostępność i możliwość korzystania z Portalu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wyłącza swoją odpowiedzialność za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Portalu.
 2. Wszelkie informacje, lub dane zamieszczone w Portalu stanowią wyłącznie wyraz wiedzy oraz poglądów osób, które je umieściły.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.pulsstory.com w zakładce „Regulamin".
 3. Administrator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach narzędzi Portalu pulsstory.
 4. Użytkownik zalogowany korzystający z narzędzi Portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją korzystania z Portalu.